Skip to main content

Estabishment and Estate Matters

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଶିଳ୍ପ

Estabishment and Estate Matters

Branch Subject
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭୂସମ୍ପତି ମାମଲା State Subjects :
  • ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
  • ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଚାର୍ଜ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ରହିଥାଏ
  • ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଡା ମୁକ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଅନୁଦାନ