Skip to main content

Policies & Procedures

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଶିଳ୍ପ

Policies & Procedures

Sr. No. Title Details/Download
1 IPR - 2015 ଅଧୀନରେ NET ରାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (SGST) ର ପରିଶୋଧ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(9.11 MB)IPR - 2015 ଅଧୀନରେ NET ରାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (SGST) ର ପରିଶୋଧ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
2 IPST 2015 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ SGST ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(14.28 MB)IPST 2015 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ SGST ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
3 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ -୨୦୧୫ ପାଇଁ ନୀତି | Download(726.61 KB)ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ -୨୦୧୫ ପାଇଁ ନୀତି |
4 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି -୨୦୧୬ ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ | Download(373.14 KB)ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି -୨୦୧୬ ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ |
5 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ (ଆଇପିଆର) - ୨୦୧୫ Download(1.99 MB)ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ (ଆଇପିଆର) - ୨୦୧୫
6 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ (ଆଇପିଆର) ର ସଂଶୋଧନ - ୨୦୧୫ | Download(114.11 KB)ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ (ଆଇପିଆର) ର ସଂଶୋଧନ - ୨୦୧୫ |
7 ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ-ସହାୟତା ପାଇଁ ସହାୟତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(5.88 MB)ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ-ସହାୟତା ପାଇଁ ସହାୟତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
8 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସବସିଡି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(5.91 MB)ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସବସିଡି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
9 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(3.63 MB)ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
10 ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବିକାଶ ସବସିଡି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(2.56 MB)ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବିକାଶ ସବସିଡି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
11 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟ୍ୟାକ୍ସର ପରିଶୋଧ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | view
12 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ପାଇନ୍ଅର୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(6.78 MB)ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ପାଇନ୍ଅର୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
13 ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜମିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ ଉପରେ ଅପରେସନ ଗାଇଡଲାଇନ | Download(4.24 MB)ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜମିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ ଉପରେ ଅପରେସନ ଗାଇଡଲାଇନ |
14 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(4.5 MB)ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
15 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(4.23 MB)ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
16 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ସିଜିଟିଏମଏସଇ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଧ ସବସିଡି ଏବଂ ସୁଧ ସବସିଡି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(6.17 MB)ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ସିଜିଟିଏମଏସଇ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଧ ସବସିଡି ଏବଂ ସୁଧ ସବସିଡି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
17 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ଉପରେ ଅପରେଟିଭ୍ ଗାଇଡଲାଇନ | Download(2.33 MB)ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ଉପରେ ଅପରେଟିଭ୍ ଗାଇଡଲାଇନ |
18 ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(5.85 MB)ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
19 ଆଇପିଆର ୨୦୧୫ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | view
20 ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(4.94 MB)ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |